Informacja o RODO

Informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych dla kontrahentów

 

W ramach naszej relacji biznesowej z Państwem musimy przetwarzać Państwa dane osobowe. Dbając o przejrzystość przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych przesyłamy w załączeniu krótką informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych partnerów biznesowych:

 

1. Administrator danych i Inspektor Ochrony Danych

 

Administratorem Danych osobowych zebranych od Państwa jest Inelo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300, ul. Karpacka 24/U2b.

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres Inspektor Ochrony Danych ul. Karpacka 24/U2b, 43-300 Bielsko-Biała, bądź na adres e-mail: iod@inelo.pl.

 

 2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych, cel przetwarzania i podstawa prawna

 

W ramach relacji biznesowych z kontrahentami, możemy przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

Dla wyżej wymienionych celów, możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do osiągnięcia wyżej wymienionych celów, w tym realizacji umowy lub czynności poprzedzających zawarcie umowy z kontrahentami.

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) (w przypadku uzyskania zgody) lub art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO, tj. gdy:

3. Udostępnianie danych osobowych

 

Możemy udostępnić Państwa dane osobowe do uzasadnionych celów:

4. Okres przechowywania

 

Państwa dane osobowe zostaną usunięte, jeśli przechowywanie danych osobowych nie jest już konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane i w przypadku braku prawnych obowiązków w zakresie ich przechowywania (jak np.  przepisy podatkowe) lub jeśli upłynęły okresy przedawnienia roszczeń z zawartych umów.

 

5. Nagrywanie rozmów telefonicznych

 

Rejestracja rozmów telefonicznych stosowana jest w celu podniesienia jakości i rzetelności obsługi Państwa spraw. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych za pomocą rejestrowania rozmów telefonicznych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią). Zapisy z nagranych rozmów telefonicznych przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych, w praktyce do ich nadpisania, jednak nie dłużej niż przez okres czasu niezbędny do zabezpieczenia roszczeń. Zapisy z nagranych rozmów telefonicznych mogą zostać udostępnione organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora pomoc prawną.

 

6. Przysługujące prawa

 

Mają Państwo prawo do:

Inelo logo

INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLSKA

KRS 0000702969

Dział Obsługi Inspekcji

tel.: +48 33 496 58 71

fax: +48 33 496 58 71 ext. 111

e-mail: control@inelo.pl

Dział serwisu

tel.: +48 33 496 58 74

e-mail: support@inelo.pl