26 Čvc 2017

SLADĚNÍ VÝKLADU PŘEDPISŮ V EVROPĚ – CORTE PRACUJE NA NÁVRZÍCH ZMĚN PRO EVROPSKOU KOMISI

Nové regulace budou mít význam nejen pro dopravní podniky a řidiče, nýbrž i pro inspektory a ministerstva, a také pro výrobce tachografů a výrobce softwaru pro analýzu dat.

Vedle témat, které byly v poslední době často zmiňovány, tj. Silničního balíčku a předpisů o inteligentních tachografech, byl projednán návrh sladění výkladu předpisů v Evropě. Skupina expertů působících v rámci Calculation Rules Working Group pracuje na dokumentu, který ke konci letošního roku bude pravděpodobně předán Evropské komisi ke konzultaci. Jeho schválení a začlenění do platného programu TRACE by umožnilo harmonizaci práce kontrolních orgánů, a tím i práce dopravních podniků a řidičů ve všech evropských zemích.

 

Ve dnech 28.-29. června se konala další schůze Představenstva CORTE, během níž byly podrobně projednány návrhy Evropské komise obsažené v tzv. Silničním balíčku. Na podzim plánují členové konfederace shromáždit své připomínky a předat je orgánu EU. Další důležitou otázkou, která také bude konzultována s Komisí, je dokument vypracovaný experty sdruženými v Calculation Rules Working Group. Už od roku 2014 pracují členové tohoto týmu na systému, který by umožnil sladění způsobu analýzy porušení ve všech evropských zemích. Jak zdůrazňují experti, platný v současné době program TRACE nebere v úvahu všechny možné případy, které se mohou vyskytnout. To v konečném důsledku znamená, že tytéž právní regulace jsou jednotlivými kontrolními orgány vykládány odlišně.  O návrzích změn vypracovaných CORTE říká Małgorzata Stocerzová ze společnosti INELO, která je jediným zástupcem z Polska zasedajícím v Představenstvu konfederace:

 

V rámci CORTE a Calculation Rules Working Group poprvé vzniká tak podrobný a obsáhlý dokument týkající se výpočtu a analýzy porušení.  Dříve jsme zasílali Evropské komisi jednotlivé žádosti, které pak byly projednávány. Předpokládáme, že konečnou verzi dokumentu se nám podaří vypracovat do konce letošního roku. Existuje několik variant reakce na náš návrh. Komise může jednoduše návrh schválit a následně jej doporučit nebo zveřejnit jako své pokyny. Další možností je zahrnutí návrhu do programu TRACE, který v současné době harmonizuje práci kontrolních orgánů v různých zemích a podle něj jsou školeni všichni inspektoři v Evropě. V rámci CORTE jsme však podotkli, že se jedná o neúplný dokument. Náš návrh jsme proto doplnili o případy porušení a citlivé situace, které nejsou v současné době jasné a nevyplývají přímo z předpisů. Doufáme, že Komise přijme vypracovaný dokument a díky tomu se objeví nový podpůrný a doplňující prvek, který bude zároveň závazný pro všechny inspekce silniční dopravy. Je velmi důležité sladit pravidla pro analýzu porušení ve všech evropských zemích a poskytnout řešení, které bude vyhovovat různorodým potřebám inspektorů.  

 

 

Pozvání k členství v CORTE

 

 

CORTE je jednou z nejznámějších mezinárodních dopravních platforem, která vznikla v roce 2004 z podnětu zástupců výkonné moci z několika zemí Evropské unie. Jejím hlavním cílem je sdružovat lidi a organizace z Evropy i mimo ni, které jsou zodpovědné za silniční dopravu, bezpečnost a ochranu silničního provozu.  Konfederace sdružuje především zástupce inspekcí, ministerstev infrastruktury a dopravy a podniků vydávajících karty tachografu, jakož i výrobce tachografů, softwaru a zařízení pro dopravní podniky. Na červencové schůzi oznámili přítomní členové Představenstva svůj záměr rozšířit skupinu expertů na další sdružení/asociace dopravních podniků. Hlavním zástupcem podniků je dosud Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU).

 

V blízké budoucnosti Představenstvo CORTE zahájí vyhledávání a bude nabízet své členství sdružením/asociacím dopravních firem.  Myslím, že takové pozvání může být zasláno i nějakému sdružení z Polska. Je také možné, že se nám organizace budou hlásit samy a informovat o své ochotě stát se členy konfederace. Za zmínku stojí, že to vůbec nemusejí být mezinárodní sdružení. Skupina expertů CORTE se také zvětšuje o subjekty ze zemí, které nejsou členy EU, čehož příkladem je hostitel naší poslední schůze – říká Małgorzata Stocerzová.

 

Červnová schůze Představenstva CORTE byla svolána na speciální pozvání srbské Agentury pro bezpečnost silničního provozu (Road Traffic Safety Agency). Zástupcům Představenstva CORTE bylo prezentováno, jak vypadá práce tuzemského inspektorátu silniční dopravy, který existuje teprve od roku 2014. V současné době zaměstnává tento orgán 60 inspektorů a silně se rozvíjí.

 

Je zajímavé, že dokonce i 90% tachografů instalovaných v Srbsku jsou analogová zařízení. Pouze 10% z celkového počtu tvoří digitální tachografy. V ostatních evropských zemích, které jsou členy EU, pozorujeme trendy zcela opačné. Navzdory těmto údajům nesmíme však zapomínat, že se srbské orgány a inspekce neustále rozvíjejí a zlepšují své kvalifikace. Řidiči, kteří provádějí dopravní služby v této zemi, by si měli být vědomi, že mohou být inspektory zkontrolovány. To už není země, do níž může někdo vstoupit a odejít, aniž by nesl odpovědnost za následky svého jednání v případě porušení – uzavírá Małgorzata Stocerzová.

 

 

 

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLSKO

Oddělení služeb pro kontrolní orgány

tel.: +48 33 496 58 71

fax: +48 33 496 58 71 linka 111

e-mail: control@inelo.pl

Servisní oddělení

tel.: +48 33 496 58 74

e-mail: support@inelo.pl