17 Mai 2021

INELO ir kļuvusi par Eiropas Komisijas vadītāju norīkošanas ekspertu grupas locekli

Eiropas Komisija ir izveidojusi ekspertu grupu autovadītāju norīkošanas jomā. Par šīs grupas locekli tika ievēlēts “INELO” eksperts Bartlomiej Zgudziak. 

Konkrēti, grupa sniegs padomus un palīdzību Eiropas Komisijai pamatnostādņu izstrādē un atbalstīs pieredzes un labas prakses apmaiņu sociālo tiesību aktu jomā attiecībā uz autovadītāju norīkošanu autopārvadājumu nozarē.

 

Norīkošanas noteikumi pēc 2022. gada 2. februāra

 

Noteikumi par starptautisko pārvadājumu autovadītāju norīkošanu, kas būs spēkā no 2022. gada 2. februāra, satur detalizētu informāciju par darba apstākļu piemērošanu uzņēmējvalstī. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem autovadītāji, kas sniedz divpusējus transporta pakalpojumus uz/no uzņēmuma piederības dalībvalsts un noteiktus pārrobežu pārvadājumus, kas saistīti ar divpusējiem pārvadājumiem, kā arī autovadītāji, kuri tikai šķērso dalībvalsts teritoriju, netiek uzskatīti par norīkotiem darba ņēmējiem. Citos gadījumos norīkošanas deklarācija būtu jāsagatavo, izmantojot publisko saskarni, kas savienota ar Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI), savukārt uzņēmumam būtu jānodrošina uzņēmējvalstī piemērojamie atalgojuma nosacījumi. Šo noteikumu, tostarp administratīvo prasību un kontroles pasākumu praktiska īstenošana rada virkni jautājumu transporta nozarē un sabiedrībā, kā arī dalībvalstīs, kuras gatavo transponēšanas pasākumus. Lai sasniegtu pašreizējā tiesiskā regulējuma mērķi, ir svarīgi nodrošināt noteikumu kopīgu izpratni un pareizu piemērošanu.

 

Ekspertu grupa autovadītāju norīkošanas jomā

 

Šajā nolūkā Komisijas Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāts (ĢD MOVE) ir nolēmis izveidot Ekspertu grupu autovadītāju norīkošanas jautājumos, kas atvieglos regulāru informācijas apmaiņu un gadījumu izmeklēšanu, kad rodas atšķirības noteikumu izpratnē, piemērošanā un izpildē. Grupas mērķis ir nodrošināt saskaņotu izpratni par ES noteikumiem attiecībā uz autovadītāju norīkošanu autotransporta nozarē un veicināt kopēju pieeju to ieviešanai. Kopēja pieeja palīdzēs novērst situācijas, kad pārvadātāji un autovadītāji tiek sodīti par neapzinātu spēkā esošo noteikumu neievērošanu to nepareizas interpretācijas dēļ. Tas arī nodrošinās noteikumu vienotu izpildi visā Eiropas Savienībā.

 

Piedaloties ekspertu grupas sanāksmēs, “INELO” klienti tiks regulāri informēti par pieņemtajām jauno noteikumu vadlīnijām, kas palīdzēs izvairīties no iespējamiem naudas sodiem turpmāko pārbaužu laikā.

Inelo logo

INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

43-300 Belsko-Bjala,

Karpacka 24/U2b

POLIJA

KRS 0000702969

Izpildinstitūciju apkalpošanas nodaļa

tālr.: +48 33 496 58 71

fakss: +48 33 496 58 71 ārēj. 111

e-pasts: control@inelo.pl

Servisa nodaļa

tālr.: +48 33 496 58 74

e-pasts: support@inelo.pl