11 märts 2021

Täiendavad CO2 heidete kogused annavad põhjust muudatusteks liikuvuspaketis?

Lausa 3,3 miljonit tonni CO2, 704 tonni lämmastikoksiide ja 251 tonni tolmu aastas. See on kahe piirangu tagajärg – veoautode kohustuslik naasmine baasi ja kabotaaži piiramine, mis tulenevad liikuvuspaketist, jõustuvad järgmise aasta veebruaris.

Andmed pärinevad avaldatud uuringutest, mille tellis Euroopa Komisjon nende muudatuste tõenäolise mõju hindamiseks.

 

Käesoleva aasta 19. veebruaril esitas Euroopa Komisjon aruande, mis näitab, et kohustus viia sõiduk tagasi ühte baasi vedaja asukohariigis hiljemalt iga kaheksa nädala tagant pärast riigist lahkumist põhjustab 2023. aastal maanteetranspordi süsinikdioksiidi heidete suurenemise 4,6% võrra.

 

Tuleb meeles pidada, et juba liikuvuspaketi üle peetavate läbirääkimiste ajal väljendas Euroopa Komisjon muret, et Euroopa Liidus kehtivate transpordieeskirjade muudatuste kaks eespool mainitud aspekti mõjutavad Euroopa rohelise kokkuleppe aluseid. Sellest hoolimata ei olnud nende kahte sätte mõju enne paketi vastuvõtmist hinnatud ja seepärast on Euroopa Komisjon võtnud kohustuse põhjalikult hinnata nende tõenäolist mõju kliimale, keskkonnale ja ühtsele turule. Lõppenud uuringud viisid läbi sõltumatud konsultandid ja need tehti kättesaadavaks kõigile huvitatud isikutele – liikmesriikidele ja Euroopa Parlamendile.

 

Tulemused on ühetähenduslikud ja näitavad, et veoautode tagasisaatmiskohustus ja kabotaaži vähendamine avaldavad negatiivset mõju CO2 heitkoguste suurenemisele transpordis ja on vastuolus Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkidega. Sõidukite kohustuslikku tagasipöördumist käsitleva sätte analüüs näitab, et esitatud stsenaariumi korral võib see põhjustada täiendavaid sõite, mille tulemuseks on 2023. aastal kuni 2,9 miljoni tonni täiendavaid CO2 heitmeid. Samal ajal hinnatakse kabotaaži vähendamisele keskenduvas uuringus, et kehtestatud määrus võib põhjustada täiendavad 397 000 tonni CO2 heitmeid ja potentsiaalse pikaajalise negatiivse mõju raudtee- ja mitmeliigilisele transpordile.

 

Võrdluseks – mõlema uuringu tulemusi arvesse võttes võib nende kahe sätte tagajärjeks olla kuni 3,3 miljonit täiendavat tonni CO2 heidet aastas, mis on võrreldav kogu Eesti transpordi heitmete aastase kogusega.

 

Andmete ja uurimistulemuste põhjal kavatseb Euroopa Komisjon alustada arutelusid liikmesriikide, Euroopa Parlamendi ja kõigi sidusrühmadega edasiste võimalike tegevuste teemal, võttes arvesse rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamist, ühtse turu nõuetekohast toimimist ning vajadust tagada autojuhtide kõrged sotsiaalsed standardid ja heaolu.

 

Koolitustel ja veebiseminaridel teavitasime, et ülalnimetatud mõjuhinnang on valminud, ja julgustasime teid uuringus osalema. Meie eksperdid jälgivad jätkuvalt olukorra arengut ja teavitavad, kas CO2 täiendavad heitkogused põhjustavad muudatusi liikuvuspaketis, mille järgmised sätted jõustuvad järgmise aasta veebruaris.

 

Euroopa Komisjoni aruanded:

https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2021-02-mobility-package-i-studies_en

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/131db520-72ab-11eb-9ac9-01aa75ed71a1

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/72659808-7ec1-11ea-aea8-01aa75ed71a1

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POOLA

Kontrollorganite teenuste osakond

telefon: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 lisanumber 111

e-post: control@inelo.pl

Klienditeenindus

telefon: +48 33 496 58 74

e-post: support@inelo.pl