14 juuli 2017

MAANTEEPAKETT – PUHKEAJA STANDARDITE JA SÕIDUMEERIKUTE KAVANDATUD MUUDATUSTEST

31. mail 2017 esitles Euroopa Komisjon transpordisektori kauaoodatud muudatuste projekti.

 

Maanteepaketti kuuluvad kõige olulisemad muudatused käsitlevad sõidu- ja puhkeaegade standardeid (määrus nr 561/2006) ja sõidumeerikute süsteemi (määrus nr 165/2014).

 

Allpool on kõige olulisemad muudatused koos kommentaaridega.

 

 1. PUHKEAJA STANDARDITE MUUDATUSED (SEOSES MÄÄRUSEGA NR 561/2006)

 

Kehtivaid sõidu- ja puhkeaja norme peeti õigeks ja liiklusohutuse tagamisel vajalikuks. See tähendab, et sõiduaega ei pikendata ja puhkeaega ei lühendata. Mõni reegel, eriti iganädalase puhkeperioodiga seotud, siiski muutub, et juhi tööaeg oleks paindlikum. Reeglid kirjutatakse lisaks täpsemalt lahti, et kontrollimine oleks tõhusam.

 

 •  Iga kahe nädala jooksul ühe regulaarse ja ühe lühendatud iganädalase puhkeperioodi võtmise asemel peab juht võtma iga nelja järjestikuse nädala jooksul vähemalt kaks regulaarset ja kaks lühendatud iganädalast puhkeperioodi

Sõnastus: „6. Iga nelja järjestikuse nädala jooksul peab juht võtma vähemalt järgmised puhkeperioodid:

 1. a) neli regulaarset iganädalast puhkeperioodi või
 2. b) kaks vähemalt 45tunnist regulaarset iganädalast puhkeperioodi ja kaks vähemalt 24tunnist lühendatud iganädalast puhkeperioodi.“

 

 •  Puhkeperioodi, mis võetakse kompensatsioonina lühendatud iganädalase puhkeperioodi eest, peab võtma koos 45-tunnise puhkeperioodiga, mitte vähemalt üheksatunnise puhkeperioodina.

Sõnastus: „7. Puhkeperiood, mis võetakse kompensatsioonina lühendatud iganädalase puhkeperioodi eest, järgneb või eelneb vahetult vähemalt 45tunnisele regulaarsele iganädalasele puhkeperioodile.“

 

 •  Juht peab iga kolme nädala tagant saama kodus käia

Sõnastus: „8b. Veoettevõtja korraldab juhtide töö selliselt, et iga kolme järjestikuse nädala jooksul saab juht veeta kodus vähemalt ühe regulaarse iganädalase puhkeperioodi või ühe üle 45tunnise iganädalase puhkeperioodi, mis on võetud kompensatsioonina lühendatud iganädalase puhkeperioodi eest.“

 

Kommentaar: Muudatuse eesmärk on võimaldada juhil kokkuleppel tööandjaga iganädalasi puhkeperioode paindlikumalt ajastada. Praktikas tähendab see, et lihtsamaks muutub kolmenädalaste (erijuhul ka kuni neljanädalaste) sõitude kavandamine, ilma et peaks iganädalast puhkeperioodi võtma sõidukis. Kohustus võtta kompensatsioonina võetud puhkeperiood koos 45-tunnise puhkeperioodiga muudab selle teel võtmise mittekasumlikuks. Tänu muudatustele võtab juht iganädalased puhkeperioodid koos kompensatsiooniks võetud puhkeperioodidega oma kodus.

 

 • Üle 45tunnise puhkeperioodi sõidukis võtmise keeldu täpsustatakse

Keeld tuleneb määruse nr 561/2006 sätetest, kuid artikli 8 sisu muutmise ja kompensatsiooniks võetud puhkeperioodi koos 45-tunnise puhkeperioodiga võtmise kohustuse kehtestamisele on inspektoritel sätet palju lihtsam jõustada.

 

Sõnastus: „8a. Regulaarseid iganädalasi puhkeperioode ja üle 45tunniseid iganädalasi puhkeperioode, mida võetakse kompensatsioonina eelneva lühendatud iganädalase puhkeperioodi eest, ei või võtta sõidukis. Need tuleb võtta sobivas majutuskohas, kus on asjakohased magamis- ja sanitaarruumid.

 

MUUD MÄÄRUSE NR 561/2006 MUUDATUSED:

 

 • Parvlaevale peale- ja mahasõiduks võib katkestada ka lühendatud iganädalast puhkeaega (24h) – praegu võib katkestuse teha ainult regulaarsel ööpäevasel puhkeajal (11 h või 3 h + 9 h)
 • Täpsustus: kahe juhiga veo puhul võib 45-minutilist ajavahemikku valmisolekuajast käsitada vaheajana – praegu on see kirjas Euroopa Komisjoni suunistes, aga selle sätte sisseviimine määruse nr 561/2006 sõnastusse võimaldab vältida seniseid arusaamatusi, nagu siis, kui Prantsusmaa kontrolliorganid ei pidanud 2016. aastal sellest suunisest üle poole aastat kinni.
 • Kaupade mitteäriline vedu (ilma täismassi piiranguta) jäetakse määruse nr 561/2006 käsitlusalast välja. Lisatakse mitteärilise vedu mõiste: – „r) mis tahes autovedu, mis ei toimu rendi või tasu eest või omal kulul ning mille eest ei saada tasu ja mis ei too kaasa tulu.

 

 1. SÕIDUMEERIKUTE HOOLDUSE JA KASUTUSE MUUDATUSTEST (MÄÄRUS NR 164/2014)
 • Juht peab piiri ületamise järel tegema sõidumeerikusse lisakande

Sõnastus: „7. Sobivasse peatuskohta jõudes sisestab juht digitaalsesse sõidumeerikusse nende riikide tähised, kus ta alustas oma igapäevast tööaega ja kus ta selle lõpetas, ning samuti selle, kus ja millal ta ületas piiri.

 

 • Toimub muudatus nutikates sõidumeerikutes (kohustuslikud alates 15.06.2019 valmistatud sõidukitele), kus nähakse ette automaatne asukoha registreerimine ka riigipiiri ületamisel.

Sõnastus: „– iga kolme tunni summeeritud sõiduaja möödumine ja iga kord, kui sõiduk ületab riigipiiri;“.

 

Muudatuste sisseviimine hõlbustab kontrollijatel märkimisväärselt teiste mobiilsuspaketist tulenevate sätete täitmist, muuhulgas töötasu miinimummäära väljamaksmist välismaal töötamise eest ja kabotaažvedude tingimuste kontrollimist.

 

Nõukogu ja Euroopa Parlament töötavad eelnõu läbi tulevaste kuude jooksul. Õigusaktide toimingute täpsed tähtajad ei ole teada, kuid selle aasta 19. juunil ütles volinik Violeta Bulc transpordikomisjoni istungil, et Euroopa Komisjon soovib lõpetada kõik tööd mobiilsuspaketi kallal 2019. aasta juuliks. Volinik tõi lisaks välja, et ELi Nõukogu on juba kavandatud 24 mobiilsuspaketti käsitlevat koosolekut ja soovib esimest eelnõud esitleda 2017. aasta novembris (kui komisjon on sellele hinnangu andnud).

 

Viidatud muudatusettepanekute täielik tekst on leitav lehel: <link>

 

Eelnõuga töötamise käigus võib mõni säte veel muutuda.

 

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POOLA

Kontrollorganite teenuste osakond

telefon: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 lisanumber 111

e-post: control@inelo.pl

Klienditeenindus

telefon: +48 33 496 58 74

e-post: support@inelo.pl