17 mai 2021

INELO Euroopa Komisjoni autojuhtide lähetamise ekspertrühmas

Euroopa Komisjon kutsus ellu autojuhtide lähetamise ekspertrühma. Selle rühma liikmeks valiti INELO ekspert Bartłomiej Zgudziak.

Rühm hakkab eelkõige abistama Euroopa Komisjoni nõuannete ja toe jagamisega suuniste väljatöötamisel ning toetama kogemuste ja hea tava vahetamist juhtide lähetamist puuduvate sotsiaalsätete valdkonnas autoveosektoris.

 

Lähetamispõhimõtted alates 2. veebruarist 2022

 

Rahvusvahelisi autovedusid teostavate autojuhtide lähetamise põhimõtted, mis hakkavad kehtima alates 2. veebruarist 2022, sisaldavad üksikasjalikke sätteid tööhõivetingimuste kohaldamise kohta vastuvõtvas riigis. Uute sätete kohaselt ei loeta lähetatud autojuhtideks juhte, kes sooritavad kahepoolseid vedusid ettevõtte registrijärgse asukoha liikmesriigist/liikmesriiki ja kahepoolsete vedudega seotud teatud piiriüleseid vedusid, samuti juhte, kes üksnes sõidavad läbi liikmesriigi territooriumi. Muudel juhtudel tuleb lähetusdeklaratsioon esitada avaliku liidese kaudu, mis on ühendatud siseturu infosüsteemiga, kusjuures ettevõte peab tagama vastuvõtva riigi tasustamistingimused. Nende põhimõtete, sh haldusnõuete ja kontrollivahendite praktiline ellurakendamine tekitab sektoris ja täidesaatavates ametkondades ning ülevõtmismeetmeid ettevalmistavates liikmesriikides arvukalt küsimusi. Kehtivate õigusnormide eesmärkide saavutamiseks on väga oluline tagada eeskirjade ühtne mõistmine ja õige kohaldamine.

 

Autojuhtide lähetamise ekspertrühm

 

Selleks võttis Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraat (DG MOVE) vastu otsuse kutsuda kokku autojuhtide lähetamise ekspertrühm, mis hõlbustab nende juhtumite regulaarset vahetamist ja uurimist, mille puhul tekivad erinevused eeskirjade mõistmises, kohaldamises ja täideviimises. Rühma eesmärk on tagada ELi eeskirjade ühtlustatud mõistmine autojuhtide lähetamisel autoveo valdkonnas ning edendada ühist lähenemisviisi nende ellurakendamisel. Ühise lähenemisviisi eesmärk on vältida olukordi, kus vedajaid ja autojuhte karistatakse kehtivate eeskirjade tahtmatu rikkumise eest, mis tuleneb nende valest tõlgendamisest. See aitab ka tagada eeskirjade ühetaolise rakendamise täitevasutuste poolt kogu Euroopa Liidus.

 

Tänu osalemisele ekspertrühma kohtumistes teavitatakse INELO kliente jooksvalt uusi eeskirju käsitlevatest vastuvõetud suunistest, mis aitab vältida võimalikke karistusi tulevaste kontrollide käigus.

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POOLA

Kontrollorganite teenuste osakond

telefon: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 lisanumber 111

e-post: control@inelo.pl

Klienditeenindus

telefon: +48 33 496 58 74

e-post: support@inelo.pl